UNIVERSITY STEFAN CEL MARE OF SUCEAVA (ROMANIA)
Διαδίκτυο: usv.ro

 

Το Πανεπιστήμιο Stefan cel Mare της Suceava (USV) είναι δημόσιο ίδρυμα έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εδρεύει στη Βορειοανατολική περιοχή της Ρουμανίας, παρέχοντας προγράμματα Bachelor, Master και Doctoral. Αποστολή του USV είναι να προωθήσει και να υποστηρίξει τη δημιουργία και τη διάδοση γνώσεων μέσω ποιοτικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, έρευνας και καινοτομίας, ανθρώπινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  Το USV υποστηρίζει την περιφερειακή ανάπτυξη και την ευρωατλαντική ενσωμάτωση προωθώντας τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αρχές μαζί με τις παραδόσεις και τις αξίες του πολιτισμού και του πολιτισμού της περιοχής Bucovina και την ιδιαίτερη πολυπολιτισμική και διαπολιτισμική ρουμανική πνευματικότητά της.

Η εξέλιξη του USV σε πέντε δεκαετίες ύπαρξης υπογραμμίζει την πολύπλοκη και βασανιστική φύση της πανεπιστημιακής εκπαιδευτικής πολιτικής στη Ρουμανία και υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο το USV μετατράπηκε σε ένα σύγχρονο και με κύρος Ρουμανικό πανεπιστήμιο. Η δήλωση αυτή αποτυπώνεται διεθνώς με πάνω από 200 συμφωνίες και πρωτόκολλα συνεργασίας με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από περισσότερες από 35 χώρες, προσθέτοντας το βραβείο Πολυπολιτισμικότητας που έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας το 2007. Έπειτα ο Οργανισμός Εξωτερικών της Ρουμανίας για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση χορήγησε τον «Υψηλό Βαθμό Εμπιστοσύνης» τον Σεπτέμβριο του 2008.

Τον Σεπτέμβριο του 2009, η Εθνική Αρχή για την Επιστημονική Έρευνα διαπίστευσε το USV ως εθνικό ίδρυμα έρευνας και ανάπτυξης, τοποθετώντας το μεταξύ των κορυφαίων 18 ρουμάνικων πανεπιστημίων από την άποψη των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται στον τομέα της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί η μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο το 2009 από τη γερμανική εταιρεία Kienbaum Σύμβουλοι Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το περιοδικό Capital, η οποία κατέταξε το USV στην 4η θέση σε εθνικό επίπεδο, το οποίο παρουσιάζει την πολύ καλή συσχέτιση του USV στην εκπαιδευτική προσφορά σε σχέση με τις τρέχουσες κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες.

Αναφορικά με την καινοτομία, το USV κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των πανεπιστημίων της Ρουμανίας το 2014, σύμφωνα με την ταξινόμηση της OSIM βάσει του αριθμού των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που υποβλήθηκαν και των 122 ευρεσιτεχνιών που ελήφθησαν μεταξύ 2007 και 2013. Στο USV απονεμήθηκε το Βραβείο Δημιουργικότητας το 2014 από τον OSIM, αναγνωρίζοντας έτσι την παραγωγική δραστηριότητα στην καινοτομία. Σήμερα, το USV διαθέτει 10 σχολές, 16 τμήματα, περισσότερους από 9600 φοιτητές, 350 άτομα διδακτικό προσωπικό και περίπου 90 συνεργαζόμενους καθηγητές. Η διδακτική δραστηριότητα περιλαμβάνει: 53 προγράμματα Bachelor, 42 προγράμματα Μaster, 8 μεταπτυχιακά προγράμματα και 14 διδακτορικά πεδία. Η επιστημονική έρευνα επικεντρώνεται στα προφίλ των διδασκόντων και επιτυγχάνεται μέσω ερευνητικών προγραμμάτων και εθνικών και διεθνών επιστημονικών δραστηριοτήτων. Το Πανεπιστήμιο είναι μέλος πολλών διεθνών φόρουμ: ιδρυτικό μέλος της Κοινοπραξίας των πανεπιστημίων Bucovina (Ρουμανία-Ουκρανία) και στην Κοινοπραξία Πανεπιστημίων από τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Το USV αναλαμβάνει το ρόλο της επιστημονικής έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στην επιστήμη και την τεχνολογία, στις τέχνες και τα γράμματα, με στόχο να συμβαδίζει με τις στρατηγικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική της Ρουμανίας για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2013-2017 έχει καταρτισθεί λαμβάνοντας υπόψη το νέο κοινωνικοοικονομικό και νομικό πλαίσιο που βασίζεται στο σημερινό δυναμικό Ε&Α και αναπτύσσει προτεραιότητες του πανεπιστημίου με τα προγραμματικά σχέδια του  «Europe – Innovation Union», και του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος «Horizon 2020». Σε αυτό το εθνικό και διεθνές πλαίσιο, το USV βρίσκεται εν μέσω ισχυρών μετασχηματισμών της αντίληψης, νοοτροπίας, να επανεξετάσει τη σημασία της επιστημονικής έρευνας για θεσμική ανάπτυξη και συμμετοχή στην περιφερειακή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Την τελευταία πενταετία, το USV έχει προγραμματίσει και διαχειριστεί μια αξιοσημείωτη αύξηση των δεικτών ποιότητας της επιστημονικής έρευνας στο πανεπιστήμιο, η πρόοδος σημειώθηκε λόγω της συμμετοχής του USV σε αρκετά εθνικά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση απευθυνόμενη στους ακαδημαϊκούς.

Στόχοι και Αποστολή

Οι κύριοι ακαδημαϊκοί στόχοι που επιδιώκει το USV, για την επίτευξη της αποστολής του, στοχεύουν στην ενίσχυση της θέσης των εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας μέσω της:

 • Συμμετοχής όλων των πόρων προκειμένου να διατηρηθεί η κατάταξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας που αναλαμβάνεται από τον Πανεπιστημιακό Χάρτη και επιβεβαιώνεται από την έκθεση της EUA τον Μάιο του 2011.
 • Ανάπτυξης προσφοράς εκπαίδευσης και κατάρτισης για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών και βορειοανατολικών κοινοτήτων και τη συσχέτισή τους με τις κατευθύνσεις ανάπτυξης και προόδου που έχουν διαμορφωθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Υποστήριξης των διεργασιών διεθνοποίησης μέσω της ανάπτυξης και της εφαρμογής μιας κατάλληλης και ενημερωμένης στρατηγικής σύμφωνης με την ευρωπαϊκή ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων, με τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων για την ανταλλαγή φοιτητών και εκπαιδευτικών.
 • Προσαρμογής της εκπαιδευτικής προσφοράς στις απαιτήσεις και τις αλλαγές της αγοράς και της ενσωμάτωσης των πλέον πρόσφατων επιστημονικών γνώσεων.
 • Του ανοίγματος του πανεπιστημίου στην κοινωνία αυξάνοντας τις ανησυχίες για τη διά βίου μάθηση και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες που συσχετίζονται με τις πραγματικές ανάγκες μαζί με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.
 • Ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με οικονομικούς φορείς για τη μεταφορά τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας.

Το USV μπορεί να παρέχει το HPC Data Center , μια υποδομή που εξασφαλίζεται από το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο Υπολογιστών Υψηλών Επιδόσεων για πιλοτική εφαρμογή με βάση το cloud. Το HPC αποτελείται από 2 IBM Clusters με περισσότερους από  1000 πυρήνες, χωρητικότητα αποθήκευσης 10.436 TB, υπολογιστική ισχύ 6.53 TFlops με διπλή ακρίβεια (αποδεδειγμένη από τη Linpack), εύρος ζώνης 10Gbps σύνδεσης στο Internet και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το USV θα χρησιμοποιήσει το cloud της πλατφόρμας ως υπηρεσία (PaaS) για διαδραστικά κοινωνικά πολυμέσα που δημιουργήθηκε από το NUBOMEDIA FP7-ICT-2013-10-610576 το οποίο σχεδιάστηκε ειδικά ως μια πλατφόρμα ελαστικής κλιμακωτής cloud για διαδραστικές υπηρεσίες πολυμέσων σε πραγματικό χρόνο.

Διεθνής διάσταση του USV

Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στο ευρωπαϊκό δίκτυο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας, η διεθνοποίηση αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του πανεπιστημίου Στεφανίου Μάρε. Το USV προωθεί την πολιτιστική ποικιλομορφία μέσω διεθνούς ανοίγματος που στοχεύει στην ενίσχυση της διεθνούς ολοκλήρωσης μέσω της συνεργασίας τόσο με πανεπιστήμια στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με πανεπιστήμια άλλων περιοχών του κόσμου. Κατανοώντας την σπουδαιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μια κοινωνία που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στη γνώση, το USV καταβάλλει προσπάθειες για να προσεγγίσει μια ολιστική στρατηγική διεθνοποίησης που θα περιλαμβάνει διάφορα είδη ακαδημαϊκής συνεργασίας, όπως κοινά πτυχία, στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων, κοινά ερευνητικά προγράμματα ή προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο.

Το USV έχει συνάψει 86 πρωτόκολλα με 82 ιδρύματα παγκοσμίως και έχει συνάψει περίπου 200 συμφωνίες ERASMUS + με παρόμοια ευρωπαϊκά ιδρύματα που ανανεώνονται ετησίως.

Η κινητικότητα των σπουδαστών, του προσωπικού και των ερευνητών παραμένει κεντρική σε αυτές τις στρατηγικές, λόγω της σημαντικής θετικής επίπτωσης στα θεσμικά όργανα και της ευκαιρίας που δίνεται στους νέους να βιώσουν άλλους πολιτισμούς και άλλους τρόπους σκέψης και εκμάθησης που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη του μυαλού τους, τη δέσμευσή τους στην κοινωνία. Αυτές οι εμπειρίες επιτρέπουν στους σπουδαστές να ενισχύσουν σημαντικά σημαντικές εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η ανεκτικότητα, η εμπιστοσύνη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η περιέργεια που είναι μεταξύ των πολύτιμων δεξιοτήτων των εργοδοτών.

Το πανεπιστήμιο Stefan cel Mare της Suceava έχει εμπειρία σε διεθνή έργα που εκτελούνται ως συνεργάτης ή συντονιστής. Το USV είναι ένα ανοιχτό ίδρυμα με έργα έρευνας και συνεργασίας σε διάφορα προγράμματα όπως: FP7, EUREKA, EUROSTARS, LIFE +, COST, CBC, COSME, ERASMUS +, ΕΕΑ κλπ. με παρόμοια ιδρύματα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύστημα ποιότητας

Η ποιότητα και η αυτονομία όλων των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και έρευνας διασφαλίζονται από τον Πανεπιστημιακό Χάρτη που εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας. Η ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα των διαδικασιών που διεξάγονται από το USV αξιολογούνται εξωτερικά ανά πενταετία από τον ρουμανικό οργανισμό διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ARACIS) ή άλλο οργανισμό διασφάλισης ποιότητας που έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό μητρώο διασφάλισης ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (EQAR). Η ποιότητα αξιολογείται επίσης από Εσωτερικούς Ελεγκτές Ποιότητας σύμφωνα με τον Κώδικα Διασφάλισης Ποιότητας που ενέκρινε η Γερουσία του USV.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου
Ομήρου 8,  Σύρος 84100
Τηλ.: 22810-82815, Fax : 22810.79382
e-mail: info@keaimsyrou.gr
Διαδίκτυο: keaimsyrou.gr

ΚΕΑ ΙΜ Σύρου –  Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου είναι μια μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΜΚΟ) με έδρα την Ερμούπολη της Σύρου.
Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου λειτουργεί σε τοπικό και διεθνές επίπεδο υλοποιώντας προγράμματα δράσης χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο για την κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση, την καταπολέμηση του αποκλεισμού, την προώθηση ίσων ευκαιριών και την αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία.
Το ΚΕΑ ΙΜ Σύρου παρέχει:

 • Επαγγελματική συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρηματικών σχεδίων
 • Ατομική ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη για επαγγελματική σταδιοδρομία
 • Υποστήριξη ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Τεχνικές έρευνας εργασίας (βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτικές επιστολές, συνεντεύξεις)
 • Κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις
 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω άτυπης εκπαίδευσης
 • Πληροφόρηση και υποστήριξη σχετικά με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και Εθνικά έργα, μαθήματα κατάρτισης και επιχορηγήσεις.
 • Δικτύωση με την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους κοινωνικούς θεσμούς για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής.
 • Κατάρτιση και ενημερωτικό υλικό σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Διαθέτει επίσης αυτοχρηματοδοτούμενες δομές, όπως:

 • Ο Ξενώνας για ευπαθείς ομάδες, πρόσφυγες και μετανάστες
 • Εργαστήρια ζωγραφικής και εικονογραφίας,
 • Κέντρο δημιουργικής δραστηριότητας για παιδιά
 • Κέντρο μέριμνας ευπαθών ομάδων
 • Κέντρο οικογενειακής ευθύνης.

Στόχος μας είναι η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, η ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων για την ένταξη και αποκατάσταση ανέργων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, η παροχή συμβουλών και καθοδήγησης και η προώθηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.


UTH & Lifelong Learning Centre
Address: Giannitson & Lahana, Volos, Greece, 38334
Tel: +30 24210 06366, Fax: +30 24210 06487
e-mail: learning@uth.gr

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 18 Τμήματα και διάφορα Ερευνητικά Κέντρα, είναι Πανεπιστήμιο με δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Ιδρύθηκε το 1984 ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Προεδρικό Διάταγμα 83/1984). Το διοικητικό και ακαδημαϊκό του κέντρο βρίσκεται στην πόλη του Βόλου. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας επεκτείνεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εξωσχολικές ενότητες σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας και επιχειρήσεων για περισσότερους από 12.000 φοιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας. Είναι γνωστό για την εξαιρετική ερευνητική του απόδοση και τα εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το Πανεπιστήμιο φέρνει επίσης τους φοιτητές σε επαφή με την αγορά εργασίας μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως ένα από τα κεντρικά ιδρύματα του Πανεπιστημίου, υποστηρίζει όλες τις σημαντικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο και παρέχει βασικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης σε όλους τους βασικούς επιστημονικούς κλάδους του Ιδρύματος.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνδέεται βασικά με το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης για όλες τις συνδεδεμένες ομάδες-στόχους (φοιτητές, αποφοίτους, ομάδες νέων, ερευνητές, επιχειρηματικές οργανώσεις κλπ.) καθώς και στην διαχείριση της αποτελεσματικής μετάβασης των αποφοίτων του πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας.
Οι ανησυχίες  που σχετίζονται με την αγορά εργασίας, τη διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας, τη νεανική επιχειρηματικότητα και την κινητικότητα των σπουδαστών, ένας από τους κύριους στόχους του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης είναι να αποτελέσει μόνιμη σύνδεση μεταξύ του Πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας μέσω υπηρεσιών κατάρτισης που σχετίζονται με όλους τους τομείς της γνώσης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πιστοποιημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (EOΠΠEΠ), το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης παρέχει επίσης μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της παροχής δυναμικού διαδραστικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και την εκπλήρωση των στόχων του, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης εκτελεί με δική του πρωτοβουλία διάφορα έργα τα οποία έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων μέσων και καινοτόμων λύσεων που σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του γραφείου..


DANMAR COMPUTERS LLC

Διαδίκτυο: danmar-computers.com.pl

Η Danmar Computers LLC είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πληροφορικής (ΙΤ) και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε αυτόν τον τομέα. Η Danmar έχει μια εκτενή εμπειρία στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών ιστού που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η Danmar έχει επίσης μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων στα οποία το προσωπικό της εταιρείας διεξάγει έρευνες και προετοιμάζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων. Τα τελευταία 17 χρόνια, η Danmar έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 80 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress και Erasmus +. Σε πολλά από αυτά τα έργα, πέραν της έρευνας και της κατάρτισης, η Danmar ήταν υπεύθυνη για την εκπόνηση εφαρμογών ιστού, πλατφορμών ηλεκτρονικής μάθησης και για το σχεδιασμό και το συντονισμό των στρατηγικών διάδοσης.

Η Danmar Computers είναι επίσης ο προγραμματιστής και προμηθευτής του AdminProject, ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης ευρωπαϊκών έργων. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας βασίζονται σε ένα ευρύ και καθιερωμένο δίκτυο συνεργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα εθνικά δίκτυα περιλαμβάνουν ιδρύματα κατάρτισης και συμβουλευτικής, πανεπιστήμια, σχολεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Το διεθνές δίκτυο περιλαμβάνει εταίρους διαφόρων προφίλ που προέρχονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποστολή της Danmar Computer είναι η προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για όλους με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.


E&D KNOWLEDGE CONSULTING

Η E&D Knowledge Consulting είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών που ειδικεύεται σε τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητας:

 • Καινοτομία και διαχείριση γνώσης
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων
 • Διαχείριση έργου
 • Έρευνα στους τομείς των κοινωνικών επιστημών

Η E&D παρέχει προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε πελάτη λύσεις στους τομείς του πολιτισμού για καινοτομία και επιχειρηματικότητα, δημιουργικότητα και ανάπτυξη ιδεών, επιχειρηματική μοντελοποίηση, τεχνικές δικτύωσης και διαχείριση έργων.

Η Ε&D στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της καλλιέργειας πιο καινοτόμων, εξειδικευμένων και αφοσιωμένων πολιτών, εργαζομένων και ηγετών, καθώς και για τη στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των πρωτοπόρων στην αγορά της καινοτομίας και της αγοράς.


M.K. INNOVATIONS LTD

Η Cosmic Innovations (COIN), γνωστή στο παρελθόν ως FAVINOM Consultancies, είναι μια πολύ δυναμική συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ των εμπορικών και δημόσιων/ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων χρηματοδότησης.

Οι υπηρεσίες της COIN κυμαίνονται από την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης μέχρι την υλοποίηση, την εκπαίδευση και τη μεταφορά τεχνολογίας. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με έμφαση στην υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων, κάτι που χωρίζει την COIN από τις περισσότερες εταιρείες συμβούλων που απομακρύνονται από τις τεχνικές υλοποιήσεις αφήνοντας τους πελάτες τους εκτεθειμένους.

Η COIN είναι πάντα έτοιμοι να μοιραστεί εξίσου με τους πελάτες ή τους συνεργάτες του όλους τους κινδύνους που συνδέονται με την πραγματοποίηση οποιουδήποτε κοινού οράματος. Η COIN απασχολεί 5 έμπειρους συμβούλους.


ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA, PREGATIRE PROFESIONALA SI TRANSFER TEHNOLOGIC (ADAPT)

Romania, Arges, Stefanesti, Valea-Mare, Coasta Campului no. 162
e-mail: adaptromania@yahoo.ro adapt.org.ro@gmail.com
Διαδίκτυο: adaptromania.org

Η ADAPT Ρουμανία είναι ΜΚΟ που βρίσκεται στη Ρουμανία, στην κομητεία Arges της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας, στην πόλη Stefanesti.

Στο πλαίσιο της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, η ADAPT ενθαρρύνει τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της χρήσης σύγχρονων μέσων ενημέρωσης, επικοινωνίας και ηγεσίας.

Οι κύριοι στόχοι της ένωσης είναι η:

 • Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μάθησης σε εθνικό επίπεδο, για την επιτυχή ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας
 • Ενδυνάμωση των νέων και άλλων ευπαθών ομάδων και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία και ένταξη στην αγορά εργασίας
 • Παροχή ενός άμεσου τρόπου για τους μαθητές να εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους, να δικτυωθούν στην αγορά εργασίας, να αναπτύξουν την εμπιστοσύνη και τις σχέσεις που θα χρειαστούν για πραγματική επιτυχία στον κόσμο.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων μεταφοράς γνώσεων για τη βελτίωση των σημερινών πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Υποστήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης του προσωπικού ενηλίκων, των οργανώσεων ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων ιδρυμάτων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε εθνικό επίπεδο, των επιχειρηματικών οργανώσεων)
 • Προώθηση της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα και της μεταφοράς της καινοτομίας, ως προτεραιότητα για τους νέους και άλλες  ευπαθείς ομάδες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Συνεργάζεται με την κεντρική κυβέρνηση και τις τοπικές δομές στη χώρα και το εξωτερικό για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εταιρικής σχέσης και του κοινωνικού διαλόγου.
 • Προωθεί και προστατεύει τα συμφέροντα των επαγγελματικών, επιστημονικών και εμπορικών πτυχών των νέων επιχειρηματιών.
 • Αναπτύσσει και προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες εκ μέρους των νέων, ευπαθών ατόμων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.
 • Αναλύει τις ανάγκες μάθησης και αναπτύσσει εξατομικευμένα μαθήματα.
 • Αναλύει τις δραστηριότητες των μικρών και μεσαίων οργανισμών.
 • Προσφέρει εξατομικευμένη προσέγγιση και προσωπικό σχέδιο κατάρτισης.
 • Προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη καθοδήγησης και διαμεσολάβηση εργασίας.

Το προσωπικό της ADAPT συμμετείχε επίσης ως εμπειρογνώμονες στην υλοποίηση άλλων έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και της Δια Βίου Μάθησης.

Η ADAPT έχει διοργανώσει εκδηλώσεις και συναντήσεις μεταξύ των οργανώσεων εκπαίδευσης ενηλίκων, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, των τοπικών πανεπιστημίων και των δημόσιων ιδρυμάτων.


PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (PLIS)

 

Η Provincia di Livorno Sviluppo Srl (PLIS) είναι η εσωτερική εταιρεία της επαρχίας του Λιβόρνο και του λιμενικού φορέα του Λιβόρνο (οι δύο μοναδικοί μέτοχοι), που ιδρύθηκε στις 31/05/2000, τοπικό δημόσιο οργανισμό (ΕΕ 24/2014) στην Τοσκάνη με ευρεία ενοποιημένη εμπειρία στην υλοποίηση των έργων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η οργανωτική δομή της PLIS αποτελείται από 16 υπαλλήλους με μόνιμη σύμβαση. Είναι ο διαχειριστικός οργανισμός για τα διάφορα προγράμματα στα οποία συμμετέχει η επαρχία Λιβόρνο όπως το EQUAL, Interreg, Art.6 FSE, LLP, αδελφοποίηση, περιφερειακά προγράμματα (POR CRO ESF), ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ”, Πρόγραμμα διά βίου μάθησης, Erasmus +, κ.λπ.

Η PLIS είναι ένας φορέας για δραστηριότητες ανάπτυξης, έρευνας και κατάρτισης. Αποστολή της είναι η εφαρμογή πολιτικών που είναι χρήσιμα για την τοπική και βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για έναν οργανισμό εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από την Περιφέρεια της Τοσκάνης με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001 και έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό τοπικών, εθνικών και ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών με κεντρικούς στόχους:

 • την εργασιακή και κοινωνική ένταξη,
 • την ισότητα των φύλων,
 • την  ενεργό γήρανση και ενεργό συμμετοχή στα κοινά,
 • τις τοπικές στρατηγικές απασχόλησης,
 • την κατάρτιση των εργαζομένων μέσω της κινητικότητας της ΕΕ και της εξ ευρωπαϊκής κινητικότητας,
 • την κατάρτιση των εργαζομένων στο ταμείο απολύσεων ή την αντικατάσταση,
 • την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων,
 • την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών για τη βιωσιμότητα της διακρατικής συνεργασίας και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο,
 • την  προώθηση πολιτικών / κατάρτισης για την ασφάλεια στην εργασία.

Στις προηγούμενες εμπειρίες της, η PLIS διεξήγαγε έρευνες, μελέτες και ανέπτυξε μοντέλα κατάρτισης για τη στήριξη της τοποθέτησης ευπαθών ατόμων στο LM, την επανατοποθέτηση των εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους και τις υπηρεσίες υποστήριξης καθοδήγησης για νέους ανέργους.