UNIVERSITY STEFAN CEL MARE OF SUCEAVA (ROMANIA)
Strona: usv.ro

University Stefan cel Mare of Suceava (USV) jest instytucją szkolnictwa wyższego i centrum z siedzibą w północno-wschodniej części Rumunii, prowadzącą programy licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Naszą misją jest promowanie i wspieranie tworzenia i upowszechniania wiedzy poprzez wysokiej jakości działania edukacyjne i szkoleniowe, badania i innowacje, rozwój osobowy i przedsiębiorczość, na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. USV wspiera rozwój regionalny i integrację euroatlantycką poprzez promowanie europejskich fundamentalnych zasad wraz z tradycjami i wartościami kultury i cywilizacji regionu Bukowiny oraz jej specyficznej wielo- i międzykulturowej zintegrowanej duchowości rumuńskiej.

Ostatnie pięć lat rozwoju USV jest przykładem skomplikowanej i trudnej natury polityki dotyczącej szkolnictwa wyższego w Rumunii, oraz tego jak USV zmieniło się w nowoczesny Rumuński uniwersytet. Deklaracja ta znajduje potwierdzenie w ponad 200 umowach i protokołach współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego z ponad 35 krajów, jak również w nagrodzie za wspieranie multikulturowości, przyznanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w 2007.  Po ewaluacji przeprowadzonej przez Rumuńską Agencję ds. Zapewnienia Jakości w Edukacji Wyższej, USV uzyskał, we wrześniu 2008, “Wysoki stopień zaufania

We wrześniu 2009,  Narodowy Urząd ds. Badań Naukowych akredytował USV jako krajową instytucję badawczo-rozwojową, znajdującą się wśród 18 najlepszych rumuńskich uniwersytetów pod względem wyników uzyskanych w badaniach. Warto wspomnieć o badaniu przeprowadzonym w 2009 roku przez niemiecką firmę Kienbaum Management Consultants we współpracy z magazynem Capital, który uplasował USV na czwartym miejscu w kraju, co pokazuje bardzo dobrą korelację oferty edukacyjnej USV z aktualnymi potrzebami społeczno-ekonomicznymi .

Jeśli chodzi o innowacje, USV zajęła pierwsze miejsce wśród rumuńskich uniwersytetów w 2014 r., Zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez Urząd ds. Wynalazków i Znaków Towarowych (OSIM) na podstawie liczby złożonych wniosków patentowych oraz 122 patentów otrzymanych w latach 2007-2013. W 2014 USV otrzymało nagrodą Creativity Trophy nadawaną przez OSIM, będącą potwierdzeniem innowacyjnego charakteru uniwersytetu.

Obecnie USV ma 10 wydziałów, 16 oddziałów, ponad 9600 studentów, 350 wykładowców i około 90 asystentów. Działalność dydaktyczna obejmuje: 53 studia licencjackie, 42 studia magisterskie, 8 studiów podyplomowych i 14 doktoranckich. Badania naukowe koncentrują się wokół profili poszczególnych wydziałów i są wspierane poprzez programy badawcze oraz krajowe i międzynarodowe działania naukowe.

Uniwersytet jest członkiem wielu międzynarodowych forów: założycielem konsorcjum uniwersytetów na Bukowinie (Rumunia-Ukraina) oraz konsorcjum uniwersytetów z Mołdawii, Rumunii i Ukrainy.

USV przyjmuje rolę lidera badań naukowych, rozwoju i innowacji w nauce, technologii i sztuce, chcąc dotrzymać kroku zmianom dokonującym się w kraju i za granicą. Rumuńska strategia RDI, na okres 2013-2017 została przygotowana z myślą o zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej i kontekście prawnym, w oparciu o obecny potencjał R&D i priorytety uniwersytetu, oraz modelowe programy ”Europe – Innovation Union”, “Europe 2020” oraz nowy program finansowania “Horizon 2020”.

W tym kontekście, krajowym i międzynarodowym, USV znajduje się w fazie znaczącej transformacji i musi ponownie zastanowić się nad znaczeniem badań naukowych jak i zaangażowania instytucji w rozwój społeczno-ekonomiczny.

W ciągu ostatnich pięciu lat USV zaplanował i zrealizował znaczny wzrost wskaźników dotyczących jakości badań naukowych prowadzonych na uniwersytecie, zaangażowanie pracowników naukowych USV w narodowe programy badawcze czy wzrost liczby realizowanych programów EU.

Misja i cele

Główne cele akademickie wyznaczone przez Uniwersytet im. Stefana Cel Mare dla realizacji misji to wzmocnienie pozycji instytucji edukacyjnych i badawczych, krajowych i europejskich, w obszarze edukacji i badań poprzez:

 • Zaangażowanie wszystkich zasobów w celu utrzymania rankingu uniwersytetu i centrum badań naukowych wyrażonego przez Kartę Uniwersytecką i potwierdzonego w raporcie EUA w maju 2011 r.;
 • Rozwój oferty edukacyjno-szkoleniowej na potrzeby lokalnej społeczności oraz skorelowanie jej z kierunkami rozwoju i postępu ustalonymi na poziomie krajowym i międzynarodowym;
 • Wspieranie procesów internacjonalizacji poprzez opracowanie i wdrożenie odpowiedniej i zaktualizowanej strategii zgodnej z Europejskim rozwojem stosunków międzynarodowych, tworzenie nowych partnerstw dla wymiany studentów i nauczycieli;
 • Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymagań rynku i zmian społeczno-ekonomicznych oraz integracja najnowszej wiedzy naukowej;
 • Otwarcie uniwersytetu na społeczeństwo poprzez zwiększenie troski o uczenie się przez całe życie i rozwój inicjatyw skorelowanych z rzeczywistymi potrzebami społeczeństwa obywatelskiego;
 • Rozwijanie partnerstw z podmiotami gospodarczymi w zakresie transferu technologii, badań i innowacji.

USV może zaoferować usługę HPC Data Center – wsparcie w zakresie infrastruktury zapewniane przez University High Performance Computing Laboratory dla wdrożeń pilotażowych realizowanych w chmurze. Centrum danych HPC składa się z 2 klastrów IBM z ponad 1000 rdzeni, pojemności magazynowej 10,436 TB, 6,53 TFlops mocy obliczeniowej z podwójną precyzją (potwierdzonej przez Linpack), przepustowości 10 Gb /s, łączności klastrów z Internetem i instalacji pomocniczych. USV wykorzystuje chmurę Platform as a Service (PaaS) do obsługi interaktywnych multimediów stworzonych w  ramach projektu NUBOMEDIA FP7-ICT-2013-10-610576, zaprojektowanego jako elastyczna, skalowalna platforma interaktywnych usług multimedialnych w czasie rzeczywistym.

Międzynarodowy wymiar USV

Dla należącego do Europejskiej Sieci Instytucji Szkolnictwa Wyższego oraz Sieci Centrów Badan Naukowych Uniwersytetu im. Stefana Cel Mare, internacjonalizacja jest jednym z priorytetów. USV promuje różnorodność kulturową poprzez otwarcie mające na celu wzmocnienie międzynarodowej integracji i współpracy z uniwersytetami w Unii Europejskiej oraz uniwersytetami w innych częściach świata.

Rozumiejąc, że szkolnictwo wyższe ma kluczowe znaczenie w społeczeństwie w coraz większym stopniu opartym na wiedzy, USV podejmuje wysiłki zmierzające do przyjęcia holistycznej strategii internacjonalizacji obejmującej różne rodzaje współpracy akademickiej, takie jak wspólne stopnie naukowe, strategiczne partnerstwa, działania w zakresie budowania zdolności, wspólne projekty badawcze lub programy nauczania na odległość.

USV zawarło szereg 86 porozumień z 82 instytucjami na całym świecie i podpisało około 200 umów w ramach programu ERASMUS + z podobnymi instytucjami europejskimi. Mobilność studentów, pracowników i naukowców pozostaje kluczowa dla tych strategii ze względu na istotny pozytywny wpływ na instytucje i szansę dla młodych ludzi na doświadczanie innych kultur i sposobów myślenia i uczenia się, co ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju ich umiejętności, zdolności do zatrudnienia i zaangażowanie społeczne. Doświadczenia te umożliwiają uczniom znaczne wzmocnienie ważnych umiejętności przekrojowych, takich jak tolerancja, zaufanie, umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie i ciekawość, które należą do umiejętności cenionych przez pracodawców.

Uniwersytet im. Stefana cel Mare w Suczawie ma doświadczenie w międzynarodowych projektach realizowanych jako partner lub koordynator. USV jest instytucją otwartą na projekty badawczo-rozwojowe: 7PR, EUREKA, EUROSTARS, LIFE +, COST, CBC, COSME, ERASMUS +, EEA, oraz inne projekty z podobnymi instytucjami z krajów Unii Europejskiej.

System zarządzania jakością

Jakość i autonomia wszystkich działań dydaktycznych i badawczych są zagwarantowane i zapewnione przez Kartę Uniwersytetu zatwierdzoną przez rumuńskie Ministerstwo Edukacji. Jakość i wysokie standardy procesów prowadzonych przez USV są co 5 lat oceniane zewnętrznie przez rumuńską Agencję ds. Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (ARACIS) lub inną agencję zapewnienia jakości zatwierdzoną przez Europejski Rejestr Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym (EQAR). Jakość jest również oceniana przez wewnętrznych audytorów jakości zgodnie z Kodeksem Zapewnienia Jakości przyjętym przez Senat USV.
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου
Ομήρου 8,  Σύρος 84100
Τηλ.: 22810-82815, Fax : 22810.79382
e-mail: info@keaimsyrou.gr
Strona: keaimsyrou.gr

“KEA“ CENTRE OF RECHERCHÉ AND DEVELOPMENT OF SYROS j
est to organizacja pozarządowa typu non profit.
“KEA” działa na poziomie krajowym i międzynarodowym, realizując programy finansowane z UE oraz krajowe, greckie programy, dotyczące integracji społecznej i ekonomicznej, walki z wykluczeniem, promowania równych szans i pomaganiu imigrantom w lepszej integracji społecznej
KEA OFERUJE:

 • Doradztwo zawodowe, planowanie kariery i tworzenie biznesplanów
 • Indywidualne doradztwo zawodowe, obejmujące aspekty społeczne i psychologiczne
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych
 • Techniki poszukiwania pracy (CV, listy motywacyjne, rozmowy)
 • Wsparcie integracji społecznej i kulturowej
 • Rozwój umiejętności społecznych poprzez edukacje nieformalną
 • Informacje i wsparcie dotyczące inicjatyw europejskich i projektów krajowych, szkoleń i grantów.
 • Nawiązywanie kontaktów ze społecznością lokalną, światem biznesu i instytucjami społecznymi w celu ekonomicznego i społecznego rozwoju regionu.
 • Szkolenia i materiały informacyjne dotyczące dostępu do rynku pracy i promocji aktywnego obywatelstwa.

Ponadto, KEA posiada samofinansujące się struktury, takie jak:

 • Hostel dla ubogich i niezdolnych do pracy, oraz uchodźców i imigrantów
 • Warsztaty z malowania i ikonografii,
 • Centrum kreatywności dla dzieci
 • Centrum opieki doraźnej
 • Centrum odpowiedzialnej rodziny

Naszym celem jest ułatwianie interakcji między grupami, rozwijanie innowacyjnego podejścia do integracji i rehabilitacji osób bezrobotnych i z grup defaworyzowanych, udzielanie porad i wskazówek oraz promowanie działań w obszarze kultury.


UTH & Lifelong Learning Centre
Address: Giannitson & Lahana, Volos, Greece, 38334
Tel: +30 24210 06366, Fax: +30 24210 06487
e-mail: learning@uth.gr

University of Thessaly (Uniwersytet Tesalii), z 18 wydziałami i licznymi centrami badawczymi, jest Uniwersytetem posiadającym własną tożsamość i wysoką pozycję w systemie edukacji. Uczelnia została założona w 1984 jako University Of Thessaly (Dekretem Prezydenta nr. 83/1984). Centrum administracyjne i akademickie uczelni znajduje się w mieście Volos. Poszczególne wydziały uczelni zlokalizowane są w całym regionie Tesalii, w miastach takich jak Larissa, Trikala, Karditsa i Lamia. Uniwersytet Tesalii oferuje studia licencjackie i podyplomowe oraz moduły poza programowe w obszarze badań i biznesu, dla ponad 1200 studentów. Główną misją Uniwersytetu jest promowanie wiedzy naukowej poprzez prowadzenie licznych badań oraz wkład w rozwój kulturowy i ekonomiczny lokalnych społeczności i społeczeństwa ogółem. Uczelnia jest znana z doskonałych wyników badawczych oraz wybitnych osiągnięć naukowych, zgodnych z międzynarodowymi standardami.

Uniwersytet łączy studentów z rynkiem pracy poprzez Centrum Nauki Ustawicznej. Jako jedna z centralnych instytucji Uniwersytetu, Centrum Kształcenia Ustawicznego wspiera główne procesy na Uniwersytecie i zapewnia podstawowe i indywidualnie dostosowane usługi szkoleniowe i zatrudnienia we wszystkich istotnych dla podstawowej działalności naukowej sektorach.

Centrum Nauki Ustawicznej Uniwersytetu w Tesalii jest odpowiedzialne za planowanie, organizację i koordynację różnych ustawicznych szkoleń zawodowych dla wszystkich grup docelowych (studenci, absolwenci, organizacje biznesowe/młodzieżowe/badawcze, itp.) jak również za zarządzanie efektywnym przejściem absolwentów do rynku pracy.

Głównym celem Centrum Nauki Ustawicznej, zajmującego się problemami rynku pracy, dostępnością pracy, przedsiębiorczością i mobilnością, jest przyjęcie roli pośrednika pomiędzy Uniwersytetem a środowiskiem biznesu, poprzez działalność szkoleniową powiązaną z kierunkami studiów na Uniwersytecie Tesalii. Certyfikowane przez Krajową Organizację Certyfikacji Kwalifikacji i Poradnictwa Zawodowego (EOPPEP), Centrum Kształcenia Ustawicznego zapewnia również platformę e-learningową, mającą na celu usprawnienie procesu edukacyjnego poprzez zapewnienie dynamicznego interaktywnego środowiska. Jako część działalności i sposób realizacji zamierzonych celów, Centrum, wdraża liczne projekty, mające na celu rozwój nowych instrumentów i innowacyjnych rozwiązań związanych z celami instytucji.


DANMAR COMPUTERS LLC

Strona: danmar-computers.com.pl

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+.

W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.


E&D KNOWLEDGE CONSULTING

E&D Knowledge Consulting jest firmą konsultingową specjalizującą się w czterech obszarach:

 • Innowacje i zarządzanie wiedzą
 • Rozwój zdolności
 • Zarządzanie projektami
 • Badania w zakresie nauk społecznych

E&D dostarcza rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, w obszarze innowacji i przedsiębiorczości, kreatywności, tworzenia pomysłów i modeli biznesowych, technik networkingu oraz zarządzania projektem.

E&D ma na celu pobudzanie rozwoju społeczno-ekonomicznego poprzez pomaganie w kształceniu innowacyjnych, kompetentnych i zaangażowanych, pracowników i liderów, oraz wspieranie rozwoju całego rynku pod kątem innowacji.


M.K. INNOVATIONS LTD

Cosmic Innovations (COIN), znane wcześniej jako FAVINOM Consultancies, to dynamicznie rozwijająca się firma konsultingowa oferująca szeroki wachlarz usług, nakierowanych na zmniejszanie luki pomiędzy rynkami komercyjnymi i publicznymi.

Usługi świadczone przez COIN obejmują wspieranie rozwoju biznesów i pozyskiwanie funduszy publicznych do wdrożeń projektów, szkoleń i transferu technologii. Wszystkie świadczone usługi koncentrują się na uzyskaniu wysokiej jakości rezultatów, co charakteryzuje i wyróżnia COIN spośród wielu innych firm konsultingowych, które dystansują się od pomocy w zakresie wdrożeń technologicznych.

Coin jest zawsze gotowe do równego podziału ryzyka, z klientami i partnerami, związanego z realizacją wspólnej wizji. Coin zatrudnia 5 doświadczonych konsultantów.


ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ANTREPRENORIALA, PREGATIRE PROFESIONALA SI TRANSFER TEHNOLOGIC (ADAPT)

Romania, Arges, Stefanesti, Valea-Mare, Coasta Campului no. 162
e-mail: adaptromania@yahoo.ro adapt.org.ro@gmail.com
Strona: adaptromania.org

ADAPT Romania to organizacja pozarządowa, działająca w Rumunii, w regionie Arges, w mieście Stefanesti.

W kontekście globalizacji, ADAPT zachęca do udziału w rozwoju społecznym i ekonomicznym poprzez wykorzystanie nowoczesnych mediów, komunikację i przywództwo.

Główne cele stowarzyszenia to:

 • Rozwój innowacyjnych programów szkoleniowych, przyczyniających się do skutecznej integracji osób defaworyzowanych na rynku pracy.
 • Wzmocnienie pozycji młodzieży i innych defaworyzowanych grup oraz rozwinięcie ich umiejętności aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie i integracji na rynku pracy
 • Zapewnienie uczniom możliwości budowania umiejętności, pewności siebie i sieci kontaktów, których będą potrzebować do odniesienia sukcesu.
 • Wdrożenie programów transferu wiedzy dla zwiększenia efektywności nauki osób dorosłych.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób dorosłych, organizacji pracujących z tą grupą (wliczając instytucje publiczne, instytucje edukacyjne czy organizacje biznesowe)
 • Promowanie przedsiębiorczości i transferu innowacji, jako priorytetu dla osób młodych, w tym pochodzących z grup defaworyzowanych.

ADAPT:

 • Współpracuje z rządem i samorządem, w kraju i za granicą, w celu promowania praw człowieka, partnerstwa i dialogu społecznego;
 • Promuje i chroni interesy młodych przedsiębiorców, w odniesieniu do aspektów zawodowych, naukowych i komercyjnych;
 • Rozwija i promuje inicjatywy prawne w imieniu osób młodych, defaworyzowanych czy organizacji pozarządowych;
 • Analizuje potrzeby szkoleniowe i rozwija kursy dostosowane do potrzeb;
 • Analizuje działania małych i średnich organizacji;
 • Oferuje zindywidualizowane podejście i plan szkolenia;
 • Oferuje doradztwo zawodowe i mediacje w miejscu pracy.

Pracownicy ADAPT to również eksperci we wdrażaniu innych projektów z programu EFS i  Lifelong Learning.

ADAPT organizował wydarzenia i spotkania dla organizacji szkolących osoby dorosłe, przedstawicieli biznesu i instytucji publicznych.


PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO SRL (PLIS)

Provincia di Livorno Sviluppo Srl (PLIS) jest spółką władz prowincji Livorno i Portu Livorno (dwóch wyłącznych udziałowców), utworzoną w dniu 31.05.2000 r. i lokalnym organem publicznym (EU Dir 24/2014) w regionie Toskanii z szerokim, skonsolidowanym doświadczeniem we wdrażaniu projektów EU. Struktura organizacyjna PLIS obejmuje 16 pracowników, zatrudnionych na umowy o pracę. Jesteśmy organizacją zarządzającą wieloma programami, w których udział bierze region Livorno, takimi jak Equal, Interreg, Art.6 FSE, LLP, Twinning, programami regionalnymi (POR CRO ESF), programie “CRIMINAL JUSTICE”, Lifelong Learning, Erasmus+, itp. PLIS jest organem wspierającym rozwój, badania i działalność szkoleniową. Naszą misją jest wdrażanie polityk wspierających zrównoważony rozwój. PLIS jest organizacją szkoleniową, akredytowaną przez Region Toskanii, posiadającą certyfikat jakości ISO 9001, posiadającą duże doświadczenie we wdrażaniu i zarządzaniu lokalnymi, narodowymi i europejskimi projektami i programami, których główne cele to:

 • włączenie społeczne i zawodowe,
 • równouprawnienie,
 • aktywne obywatelstwo i starzenie się,
 • lokalne strategie zatrudnienia,
 • szkolenia dla pracowników poprzez projekty mobilności UE,
 • szkolenia pracowników w zakresie prawa pracy,
 • rozwój przedsiębiorstw,
 • opracowanie lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju i współpracy międzynarodowej i wymiany dobrych praktyk, na poziomie narodowym i ponadnarodowym,
 • promocja polityk/szkoleń w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. (Dzień BHP w pracy).

Dotychczas, PLIS przeprowadzał badania i analizy rynku pracy, tworzył modele szkoleń mające na celu wspieranie osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, outplacement pracowników oraz oferował usługi doradcze dla osób niezatrudnionych.